Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Christel Merckx Guided Tours

1. Algemeen:

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:

  • – De Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel namens een of meerdere deelnemers, welke volgens de klant een groep vormen, de dienst(en) afneemt.
  • – De Deelnemer: ieder die deelneemt aan het programma.
  • – Het Programma: onder programma wordt verstaan een geleide stadswandeling, fietstour of samengesteld programma met de klant.
  • – Christel Merckx Guided Tours: organisator van programma, hierna genoemd Christel Merckx.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het programma georganiseerd door Christel Merckx. De klant wordt geacht de onderhavige algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
Deze algemene voorwaarden kunnen wijzigen. U vindt de laatste versie steeds op de website www.christelmerckx-guided-tours.be.
Van de algemene voorwaarden afwijkende bepalingen binden Christel Merckx alleen als deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen. Door de klant gehanteerde algemene bepalingen, onder welke benaming dan ook, blijven buiten toepassing.
Specifieke voorwaarden opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zijn geldig tenzij anders vermeld of voor zover zij niet in tegenspraak zijn met onderhavige voorwaarden.
De ongeldigheid van enige bepaling van deze overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

2. Overeenkomst en bestelling

De overeenkomst tussen de klant enerzijds en de uitvoerder Christel Merckx anderzijds, komt tot stand door de aanvaarding door de klant van het aanbod van Christel Merckx. Dit gebeurt steeds door schriftelijke bevestiging per mail. De klant krijgt een schriftelijke bevestiging per mail van zijn reservatie met de concrete info van plaats, datum en uur van afspraak met Christel Merckx.
Christel Merckx behoudt zich het recht voor het programma of de prijzen te wijzigen als de omstandigheden hiertoe noodzaken.

3. Prijzen

De prijs van de aangeboden rondleidingen zijn steeds inclusief BTW.
Wanneer de klant voor de aanvang van de activiteit nog grote wijzigingen aanbrengt in zijn aanvraag behoudt Christel Merckx zich het recht om eenzijdig de overeengekomen prijs aan te passen.

4. Betaling

Particuliere klanten betalen vooraf op het opgegeven rekeningnummer of uiterlijk cash ter plaatse vóór de start van het programma.
Organisaties of bedrijven ontvangen per e-mail een factuur voor de overeengekomen prestatie. De betaling dient te gebeuren uiterlijk 10 dagen na het versturen van de factuur.
Bij onvolledige betaling of niet betaling op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest van 10% op het bedrag aangerekend worden met een minimum bedrag van 75 euro.
Christel Merckx behoudt zich tevens het recht voor alle bijkomende kosten (bv voor extra administratief werk, voor juridisch advies enz.) die voortvloeien uit de niet betaling van de klant en die dienen tot aansporing van betaling door de klant door te rekenen aan de in gebreke gebleven klant.
Deelnemers dienen op de afgesproken tijd op de afgesproken locatie aanwezig te zijn.
Indien een deelnemer te laat is, kan deze geen enkel recht doen gelden op enigerlei schadevergoeding of terugbetaling van betaalde gelden.

5. Annulering en wijziging door de klant

Indien de klant het programma annuleert gelden volgende annuleringsvoorwaarden:

  • – Meer dan 4 weken vooraf: geen kost
  • – Tussen 2-4 weken vooraf: 25% van de kost van het programma
  • – Tussen 1-2 weken vooraf: 50%
  • – 1 week vooraf of minder: 75%
  • – De dag zelf of indien klant niet komt opdagen: 100%

Bijkomend worden eventuele reservaties die door Christel Merckx op vraag van de klant bij derden werden gemaakt, volledig doorgerekend aan de klant volgens de annuleringsvoorwaarden van deze derde partij.
Verplaatsen van het programma naar een andere datum binnen de 6 maanden vanaf de initieel geplande datum kan zonder kosten tot 2 weken voor de start van het programma.
Deze verplaatsing kan éénmaal zonder kosten. Bij een tweede verplaatsing wordt een administratieve kost aangerekend van 50 euro.

6. Annulering en wijziging door Christel Merckx

Indien de klant niet op het afgesproken uur aanwezig is, kan Christel Merckx het programma aanpassen aan de omstandigheden. De volledige prijs van het programma wordt in rekening gebracht.
Indien de klant meer dan 30 minuten te laat is op de afspraak behoudt Christel Merckx zich het recht voor het programma te annuleren zonder recht van de klant op schadevergoeding of terugbetaling.
Deelnemers die onder intoxicatie van alcohol of een ander verdovend middel zijn, kunnen geweigerd worden om deel te nemen aan het programma zonder recht op schadevergoeding of terugbetaling na afloop van het programma.

7. Verzekering en aansprakelijkheid

Christel Merckx is verzekerd voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid tegenover deelnemers en derden.
Deelname aan het programma geschiedt geheel op eigen risico. Christel Merckx kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij gebeurlijke ongevallen. Deelnemers dienen bij ongevallen beroep te doen op hun eigen familiale of andere verzekering.
De klant vrijwaart Christel Merckx onvoorwaardelijk van alle claims, acties, schade, aansprakelijkheid, verlies, kosten en uitgaven voor het letsel, de dood, het verlies of de beschadiging van eigendom die op enigerlei wijze zou kunnen voortvloeien uit deelname aan het programma.
De klant vrijwaart Christel Merckx voor alle aanspraken van derden in gevallen waarin de klant (al dan niet gedeeltelijk) de betreffende schade (mede) heeft veroorzaakt dan wel daarvoor (deels) aansprakelijk is.

8. Fysieke vereisten

De programma’s van Christel Merckx zijn ontworpen voor iedereen met een normale fysieke conditie. Door de boeking verklaart de klant kennis te hebben genomen van de aard en inhoud van de activiteit, zoals gecommuniceerd en raadpleegbaar op de website.
Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager na te gaan of alle deelnemers beschikken over de geschikte fysieke conditie voor het gekozen programma.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om Christel Merckx vooraf voldoende in te lichten indien er specifieke vereisten bij de deelnemers zijn. (bv. deelname van rolstoelgebruikers of fysiek minder mobiele mensen).

9. Klachten

Een eventuele klacht wordt best onmiddellijk gecommuniceerd tijdens het programma zelf zodat ter plaatse aan een oplossing kan gewerkt worden.
Is er toch een klacht na het programma dient deze schriftelijk via e-mail en uiterlijk binnen de 48 uur bezorgt te worden aan Christel Merckx.

10. Toepasselijk recht

In het geval van een geschil is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd het geschil te behandelen.